ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, τόμος Α' (Βενετία, 1804)

pdf16

view
 • Εξώφυλλο
 • Στοιχεία της Λογικής, μέρος Α'. Αναλυτική
 • Προμετωπίδα
 •  Χαιρετισμός
 •  Πρόλογος του μεταφραστού
 •  Σύνοψις της ιστορίας της Φιλοσοφίας, όση μάλιστα αφορά εις την Λογικήν, Μεταφυσικήν, και Ηθικήν
 •  Κεφάλαιον Α΄. Περί της Φιλοσοφίας των πλέον αρχαιοτέρων εθνών
 •  Κεφάλαιον Β΄. Περί της αρχαίας Φιλοσοφίας των Ελλήνων
 •  Κεφάλαιον Γ΄. Περί της αρχαίας Φιλοσοφίας των Ιταλών
 •  Κεφάλαιον Δ΄. Περί των Εκλεκτικών φιλοσόφων
 •  Κεφάλαιον Ε΄. Περί των Πλατωνικοϊουνιόρων
 •  Κεφάλαιον ΣΤ΄. Διάβασις της Φιλοσοφίας εις τους Άραβας και Μαύρους
 •  Κεφάλαιον Ζ΄. Περί της αθλίας καταστάσεως της Φιλοσοφίας υπο κάτω εις τους Σχολαστικούς
 •  Κεφάλαιον Η'. Παλιγγενεσίας της Φιλοσοφίας Εποχή Α'
 •  Κεφάλαιον Θ'. Παλιγγενεσίας της Φιλοσοφίας Εποχή Β'
 •  Κεφάλαιον Ι'. Παλιγγενεσίας της Φιλοσοφίας Εποχή Γ'
 •  Στοιχεία της Λογικής, μέρος Β'. Διαλεκτική
 •  Εισαγωγή
 •  Μέρος Α'. Περί του τρόπου του ζητείν και γινώσκειν την αλήθειαν
 •  Πίναξ του Α' Τόμου
Βενετία
1804