ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνταγμα φιλοσοφίας, τόμος I (Βιέννη, 1818)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Επιστολή προς Φραγκίσκον Κ. Μαύρον
 Πίναξ των κεφαλαίων
Παροράματα
 Προδιοίκησις

 Σύντομος και περιληπτική ιστορία της Φιλοσοφίας
 Χρονολογικός πίναξ της ιστορίας της Φιλοσοφίας
 Εμπειρικής Ψυχολογίας
 Κεφ. Α'. Τι είναι εμπειρική Ψυχολογία, περί τίνα στρέφεται, τίνα απαιτούνται εις αυτήν, και τις η απ' αυτής ωφέλεια
 Κεφ. Β'. Γενικαί παρατηρήσεις περί ψυχής και της μετά του σώματος συναφείας και ενώσεώς της
 Κεφ. Γ'. Περί Αισθήσεως
 Κεφ. Δ'. Περί Συνειδήσεως και Εποπτείας
 Κεφ. Ε'. Περί Φαντασίας
 Κεφ. ΣΤ'. Περί Ύπνου κια Ενυπνίων και τινων εκτάκτων του ανθρώπου Διαθέσεων
 Κεφ. Ζ'. Περί Μνήμης
 Κεφ. Η'. Περί Παρατηρήσεως, και Προσοχής, και Συνηθείας, και Έξεως
 Κεφ. Θ'. Περί των κρειττόνων γνωστικών δυνάμεων της ψυχής, ή περί του καθολικώτερον ονομαζομένου Λόγου
 Κεφ. Ι'. Περί σημείων των ιδεών, ή περί Λέξεων
 Κεφ. ΙΑ'. Περί Οξυνοίας, Αγχινοίας, Προγνώσεως, αγαθού νοός ή Δαιμονίου, καθολικού πνεύματος
 Κεφ. ΙΒ'. Περί Παθημάτων
 Κεφ. ΙΓ'. Περί ορεκτικής δυνάμεως ή Ορμής, και περί Παθών
 Κεφ. ΙΔ'. Περί διαφοράς των ψυχικών ιδιοτήτων των ανθρώπων, και περί Κράσεων
 Κρηπίς Φιλοσοφίας

 Τι είναι η Κρηπίς της Φιλοσοφίας
 Κεφ. Α'. Περί Προβληματικών Γνώσεων
 Κεφ. Β'. Περί των πρώτων αρχών των φιλοσοφικών γνώσεων
 Κεφ. Γ'. Περί των απολύτων ορίων του φιλοσοφείν
 Κεφ. Δ'. Περί του αρχικού είδους της ενεργείας του Εγώ
 Κεφ. Ε'. Περί του υψηλοτάτου και τελευταίου σκοπού της ενεργείας του Εγώ
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των ειδών της Υπολήψεως και των βαθμών της Πληροφορίας
 Κεφ. Ζ'. Περί διαφόρων φιλοσοφικών δοξών και των του φιλοσοφείν μεθόδων
 Κεφ. Η'. Σχεδίασμα του της φιλοσοφίας Συντάγματος, ή τι είναι Φιλοσοφία και τίνα τα μέρη της

Βιέννη
1818