Βιογραφίες

Αδάμης, Ιωάννης
(18ος αι.) ιατροφιλόσοφος από τη Μοσχόπολη της Βορείου Ηπείρου, που είχε σπουδάσει στη Χάλε. Το 1772 μεταφράζει εκεί το έργο του γιατρού Δαβίδ Σαμουήλ Μοδάι με τίτλο «Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων ιατρικών...». Η μετάφραση «εις την απλήν των σημερινών Γραικών διάλεκτον παρά του ελαχίστου εν σπουδαίοις Ιωάννου Αδάμη» έγινε από τη λατινική γλώσσα.

Επίσης στις Βιογραφίες του Μαζαράκη αναφέρεται ότι ο Βασιλεύς Κάρολος τον αντεκατέστησε  με τον ιατροδιδάσκαλον Χαρβούρη το 1754

" ...

Ο νέος ούτος προσδιορισμός του ήνοιξεν ευρύχωρον στά
διον προς τον ιατροδιδάσκαλον Χαρβούρην, δια να δείξη
τους καρπούς των πολυχρονίων θεωρειών του, και να εφαρμώση
τας πρακτικάς συνεπείας του. Και τωόντι ή διδασκαλική
καθέδρα εκ του ενός, και το νοσοκομείον εκ του άλλου, έ
γειναν, με την πρόοδον του καιρού, προς αυτόν πηγαι κοινού
σεβασμού και μεγάλης υπολήψεως. Ο Βασιλεύς Κάρολος ευ
χάριστος εις την τόσην επιτυχίαν της εκλογής του και πρό
θυμος, ώς φαίνεται, εις, το να εμψυχόνη την αξίαν, εζήτει
άρμοδίαν περίστασιν δια να δώση προς αυτόν νέαν απόδει
ξιν της πληροφορίας του. "Οθεν τας 26 Σεπτεμβρίου των
1754 καταστήσας ενβιωμίσθιον (giubilato) τον ήδη γηρά
σαντα Ιατρον Αδάμη, καθηγητήν της πρακτικής Ιατρικής,
παρέδωκε την καθέδραν του προς τον Κόμητα Ιωάννην, και
επρόσθεσεν ακόμη εις τον ετησιον του μισθόν, εκτός των τρειών
χιλιάδων τριακοσίων λιτρών, είερας χιλίας διακοσίας.
σελις185 "