Βιογραφίες

Ιδρυτής της Σχολής Βαφειοχωρίου  (†12 Νοεμβρίου 1825), [Τ.Ε.,Α΄,35], [Σάθας, ΝΦ, σ.652)