Χειρόγραφα

Βικεντίου Δαμοδού, Λογική Ελάττων και Λογική Μείζων
Λογική
1701
1900
Άγνωστος
20x13,5
φφ 143
Δεν έχει εκδοθεί
Συλλογή ΜΙΕΤ.
Α. Τσελίκα, Τα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα της βιβλιοθήκης της Χίου "Ο Κοραής".
11 (164)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.33