Χειρόγραφα

1) Φυσιολογία συγγραφείσα παρά του Δαμασκηνού του Στουδίτου 2) Φυσιολόγος εν τη καθωμιλουμένη κατ' Επιφάνιον Κύπρου.
Φυσιολογία
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 115: 1) (φ. 4α), 2) (φ. 4α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4272-152
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124