Χειρόγραφα

3) Αμφοτέρα λογική ελάττων και μείζων περιπατητική τε και νεωτερική παρά του εν φιλοσοφία και θεολογία τα πρώτα φέροντος διαπονηθείσα κυρίου Βικεντίου Δαμοδού του Κεφαληναίου. 5) Στοιχεία γεωγραφίας μαθηματικής.
Γεωγραφία-Λογική
1701
1800
Άγνωστος
20x15
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5739-232
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124