Χειρόγραφα

α) Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, Υπομνήματα και Ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί γενέσεως και φθοράς Α' και Β' βιβλίον. β) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσιν κατ' επιτομήν της λογικής πραγματείας.
Λογική-Φιλοσοφία
1701
1800
Άγνωστος
28x20
φφ. 152
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1139
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς, Λογική
ΒΒ 1134