ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πρακτική Aριθμητική, τόμος Β' (Βιέννη, 1820)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. Περί Θέσεως τριών και περισσοτέρων Αριθμών
 ΚΕΦ. Α'. Περί της Μεθόδου των Τριών
 ΚΕΦ. Β'. Περί της καταστρώσεως και πράξεως αυτής
 ΚΕΦ. Γ'. Περί της Αλύσου
 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Κοινή χρήσις της Αλληλενδέτου Μεθόδου, είτουν της Αλύσου
 Περί Εισαγωγής της χρήσεως αυτής
 ΚΕΦ. Α'. Περί της αντιστρόφου Μεθόδου των Τριών
 ΚΕΦ. Β'. Περί της ευθείας Μεθόδου των Πέντε
 ΚΕΦ. Γ΄. Περί της αντιστρόφου Μεθόδου των Πέντε
 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ. Περί Τόκου, και ετέρων του Εμπορίου Λογαριασμών
 ΚΕΦ. Α'. Περί Λογαριασμών Τόκου
 ΚΕΦ. Β'. Περί Ανατοκισμού
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Λογαριασμών Εταιρίας
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Λογαριασμών Υφαιρέσεως
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Λογαριασμών αγοράς Πραγματειών
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Λογαριασμών Αφαιρέσεως
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Λογαριασμών Αλλαγής
 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Περί Λογαριασμών Συναλλαγής
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Τα αναγκαία περί Νομισμάτων και Συναλλαγών
 Τι εστί Βάγκος και κορρέντε Χρήματα
 Περί Νομισμάτων και Συναλλαγών των επισημοτέρων εμπορικών Πόλεων
 ΚΕΦ. Α'. Περί της των Καμβίων Επαναγωγής
 ΚΕΦ. Β'. Περί της των Καμβίων Εκλογής
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Κέρδους και Ζημίας των Καμβίων
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Διορισμού των Καμβίων 
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Λογαριασμών διαφόρων Πραγματειών εν γένει
 ΠΙΝΑΞ του δευτέρου τόμου
Παροράματα
 Κατάλογος των φιλογενών και φιλοκαλών συνδρομητών

Βιέννη
1820