ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Aριθμητικής και Aλγέβρας (Πάντοβα, 1804)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Αφιέρωσις
Κεφαλαιώδης Πίναξ
Προμετωπίδα
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
 Έκθεσις των καλουμένων Αποφαντικών λέξεων
 Κεφαλ. α΄. Γενικαί Αριθμητικαί Ιδέαι
 Κεφάλ. β΄. Περί των Αριθμητικών Πράξεων
 Κεφάλ. γ΄. Περί λογισμών των Ετεροειδών Ποσοτήτων
 Κεφάλ. δ΄. Γενικαί Ιδέαι των Κλασμάτων
 Κεφάλ. ε΄. Περί των Αριθμητικών Πράξεων εν Κλάσμασι
 Κεφάλ. ς΄. Περί Δεκαδικών Κλασμάτων
 ΑΛΓΕΒΡΑ
 Κεφάλαιον α΄. Γενικαί Αλγεβρικαί Ιδέαι
 Κεφάλαιον β΄. Περί Αλγεβρικών λογισμών
 Κεφάλαιον γ΄. Περί Αλγεβρικών Κλασμάτων
 Κεφάλαιον δ΄. Περί Δυνάμεων
 Κεφάλαιον ε΄. Περί Λογισμού των ριζικών Ποσών
 Κεφάλαιον ς΄. Περί Εξισώσεων
 Κεφάλαιον ζ΄. Περί Λόγων
 Κεφάλαιον η΄. Περί Αναλογίας
 Κεφάλαιον θ΄. Περί του χρυσού Κανόνος, ή Μεθόδου των Τριών.
 Κεφάλαιον ι΄. Περί Προόδων
 Κεφάλαιον ια΄. Περί Συζυγίας, ή Συνδυασμού
 Κεφάλαιον ιβ΄. Περί Λογαρίθμων
Των αναγκαιοτέρων παροραμάτων διόρθωσις

Πάδοβα
1804