ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γεωγραφικόν της Pουμουνίας, τόμος Α' (Λειψία, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
Συγγραφείς-πηγές του βιβλίου
 Χαιρετισμός
 Κεφάλαιον Α'. Σκύθαι 

 Σέζωστρις αιγύπτιος
 Δαρείος πέρσης
 Γέται
 Αλέξανδρος μακεδών
 Δεκέβαλος δακός
 Κεφάλαιον Β'. Ρωμαίοι

 Τραϊανός
 Γότθοι
 Κωνσταντινουπολίται
 Κεφάλαιον Γ'. Τύρκοι

 Ούννοι
 Αττίλας
 Βούργαροι
 ’βαροι
 Ρουμουνικαί πολιτείαι
 Κουβράτ
 Χαζάροι
 Ασπαράχ
 Κρουμός κύριος Ρουμουνίας
 Καβάροι
 Λεβεδίας
 Αρπάδ
 Καγγάροι
 Θέστος
 Γεουλάς
 Κενεγένης
 Παρατήρησις
 Ούζοι
 Κουμάνοι
 Ρουμούνοι Λησταί
 Κεφάλαιον Δ'. Μογγούλοι

 Τζιγγησχάν
 Μεγίστη μάχη
 Μπατού
 Οίοι τινές !
 Νογάδαι
 Κορδοκουβάς
 Γενουαίοι. Ραγουζαίοι
 Απόγονοι τίνων οι Ρουμούνοι
 Κεφάλαιον Ε'. Βοεβόδαι ρουμούνοι
 Σημείωσις

Λειψία
1816