ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος VII (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Σύνοψις της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας
 Στοιχείων Αστρονομίας Μέρος Α'. Περί της Υδρογείου σφαίρας, και της Ουρανίου, και των εν αυτή σωμάτων
 Κεφάλαιον Α'. Περί του Ορίζοντος
 Κεφάλαιον Β'. Περί του Ισημερινού
 Κεφάλαιον Γ'. Περί του Μεσημβρινού
 Κεφάλαιον Δ'. Περί εξάρματος του πόλου, και πλάτους και μήκους των εν τη γη
 Κεφάλαιον Ε'. Περί της Εκλειπτικής
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί Ζωνών
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί Λυκαυγών
 Κεφάλαιον Η'. Περί ορθών αναβάσεων, αποκλίσεων, μήκους και πλάτους των άστρων
 Κεφάλαιον Θ'. Περί της του χρόνου καταμετρήσεως
 Κεφάλαιον Ι'. Περί της δια των συστοίχων εξαρμάτων του χρόνου καταμετρήσεως
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί αστρονομικών διαθραύσεων
 Κεφάλαιον ΙΒ'. Περί των αρχοειδεστέρων αστρονομικών παρατηρήσεων
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί παραλλάξεως αστέρων
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί αποστημάτων των πλανητών
 Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί μεγέθους των πλανητών, παραβαλλομένων προς την γην
 Στοιχείων Αστρονομίας Μέρος Β'. Δόξαι περί του Πλανητικού Συστήματος
 Κεφάλαιον Α'. Περί του φαινομένου του κόσμου συστήματος
 Κεφάλαιον Β'. Περί του Πτολεμαϊκού συστήματος
 Κεφάλαιον Γ'. Περί του κατά Τύχωνα συστήματος
 Κεφάλαιον Δ'. Περί του Κοπερνικείου συστήματος
 Κεφάλαιον Ε'. Ανάπτυξις των αστρονομικών φαινομένων εν τω Κοπερνικείω συστήματι
 Στοιχείων Αστρονομίας Μέρος Γ'. Περί του φυσικού Συστήματος του Κόσμου
 Κεφάλαιον Α'. Περί της καθολικής εφελκύσεως
 Κεφάλαιον Β'. Ανάπτυξις των ουρανίων κινήσεων δια της καθολικής εφελκύσεως
 Κεφάλαιον Γ'. Ανάπτυξις φυσική της των αστέρων κινήσεως
 Κεφάλαιον Δ'. Πυκνότητες και μάζαι των ουρανίων σωμάτων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί της ταραχώδους των πλανητών κινήσεως
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί των λοιπών κατά τα ουράνια σώματα κινήσεων
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί Ηλίου
 Κεφάλαιον Η'. Περί απλανών αστέρων και αστερισμών
 Κεφάλαιον Θ'. Περί της Γης
 Κεφάλαιον Ι'. Περί φάσεων των πλανητών
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί Σελήνης
 Κεφάλαιον ΙΒ'. Περί Εκλείψεων
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί των Δορυφόρων
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί Κομητών
 Επίμετρον. Περί του Κινητικού των Αστέρων, και περί των νόμων της Εφελκύσεως
 Κεφάλαιον Α'. Δόξα Καρτεσίου περί του αιτίου της κινήσεως
 Κεφάλαιον Β'. Δόξα Νεύτωνος
 Κεφάλαιον Γ'. Περί τοις εν μικροίς αποστήμασι των σωμάτων εφελκύσεως, ή περί συνεκτικής δυνάμεως
 Κεφάλαιον Δ'. Περί του νόμου της Αποκρούσεως
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω Ζ'. τόμω περιεχομένων
 Διόρθωσις των ημαρτημένων
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1807