Διδάσκαλοι

1797
1799
1797-1799, [Κ. Άμαντος εν «Θρακικοίς», 1931 Γ΄, 192-195].