Διδάσκαλοι

1800
1811

1800-1811 [Γ. Βαλέτας, τα νέα Ελληνικά γράμματα, Μυτιλήνη, 1935]