Διδάσκαλοι

1557
1557-8 [Α. Μουστοξύδης, Ελληνομνήμων] {Δημόσιος διδάσκαλος}