Χειρόγραφα

Φαρμακοποιία γενική εκ των πλέον νεωτέρων σοφών χυμικών και φαρμακοποιών συγγραφέων της Ευρώπης. Μάλιστα εκ του σοφού χυμικού Βρουνιατέλου. Συνερανισθείσα παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου και ιατρού Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού.
Ιατρική
1801
1900
Άγνωστος
15x12,5
φφ. 205
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
997
Αδεία του παναγιωτάτου και οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου. Εν Κων/πόλει 1818.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη