Χειρόγραφα

Νικηφόρου Θεοτόκη, Περί μέτρων και σταθμών.
Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Οδησσός. Βιβλιοθήκη Σχολής
Κατάλογος μετά περιγραφικών σημειώσεων των κωδίκων της Ελληνικής Σχολής Οδησσού, Β' τόμος.
2)
Αντιγράφον εκ του Β' τόμου της οκτατεύχου του Θεοτόκη.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Άγνωστη