Χειρόγραφα

Φραγκίσκου Σοαβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, κατά μτφρ. Γρηγορίου Κωνσταντά.
Μεταφυσική
1801
1900
Άγνωστος
25x21
φφ. 176
Δεν έχει εκδοθεί
Σιάτιστα. Δημόσια Βιβλιοθήκη.
Λίνου Πολίτη, Συνοπτική Αναγραφή χειρογράφων Ελληνικών Συλλογών, "Ελληνικά" περιοδικόν σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα. Θεσ/νίκη 1976.
11
Δεν αναφέρονται
Φραγγίσκος Σοάβιος
ΒΒ 1124.13