Χειρόγραφα

1) Περί των κύκλων της σφαίρας. 2) Ιωσήπου Μοισιόδακος, Θεωρία της Γεωγραφίας
Γεωμετρία-Γεωγραφία
1701
1800
Άγνωστος
32x20
1) φφ. 146α-162β, 2) (φ. 152α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Βατοπεδίου.
Κατάλογος των εν τη Ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, υπό μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Paris 1924.
784
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1100