Χειρόγραφα

Θεωρία της Γεωγραφίας συγγραφείσα παρ' Ιωσήπου του Μοισιόδακος εν έτει 1767 Σεπτέμβρίου 15 εν τω Βουκουρεστίω της Ουγγροβλαχίας
Γεωγραφία
1767
1767
1767-09-15 01:34:52
Βουκουρέστι
32x31,5
Άγνωστη
Τίτλος έκδοσης, ο ίδιος.
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
6256-749
Το βιβλίον εξεδόθη τύποις τω 1781 εν Βιέννη παρά Ιωάννη Θωμά Τράττνερ.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124