Χειρόγραφα

Ανωνύμου εγχειρίδιον της αναζησάσης φυσικής φιλοσοφίας… … όπερ μετεστρώθη από της λατινίδος επί την Ελληνίδα διάλεκτον σπουδή και πόνω του λογιωτάτου και σοφωτάτου Αναστασίου παπά Βασιλοπούλου του εξ Ιωαννίνων, εν τη κωμοπόλει Τυρνάβω της Θετταλίας διατρί
Φυσική
1701
1701
1701-07-01 01:34:52

Τύρναβος
17x11
φφ. 168
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1331
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134