ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

θεωρία γεωγραφίας

η έκθεση των τροπολογιών δια των οποίων πα­ρατηρείται η επιφάνεια της γης και η αιτιολογία των αξιολογοτέρων φαινομένων, τα οποία πηγάζουν από τις διάφορες θέσεις της γης ή από τη φυσική της κατάστα­ση. Η θεωρία αυτή διδάσκεται με μία σφαίρα, η επιφάνεια της οποίας φαίνεται χα­ραγμένη από διάφορους κύκλους, μεγάλους και μικρούς παράληλους και οι οποίοι τέμνουν αλήλους, άλοι μεν προς γωνίες ίσες και άλοι προς άνισες.

1