ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αλβανία (Ήπειρος)

χώρα ορεινή και πετρώδης. Σημαντικές πόλεις της τα Ιωάννινα, περίφημη για τους φιλογενείς πολίτες της, οι οποίοι ωφέλησαν την Ελάδα με δασκάλους και βιβλία, το Σκούταρι, όπου και το Μοντενέγρον (Μαυ­ροβούνιο), το Δουλσίνον (Ολκίνειον), το Δοράτσον (Δυρράχιο), η Άρτα, πόλεις εμπορικές.

131