ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αιθιοπία

Αιθιοπία: [γεωγραφία] οι παλαιοί ονόμαζαν όλα τα ενδότερα μέρη της Αφρικής Αιθιοπία. Υπήρχε μία Αιθιοπία δίπλα στον Ατλαντικό Ωκεανό, μία στο εσωτερικό της Αφρικής και μία τρίτη κάτω από την Αίγυπτο. Η τελευταία είναι γνωστή για την εισβολή διαφόρων λαών ξένων και για την ανάπτυξη του εμπορίου. Πηγη: Κούμα Κ.Μ., Σύνοψις της παλαιάς γεωγραφίας…, Βιέννη 1819, σ. 65-66.

65-66