ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αββά Κονδιλιάκ ο Γάλος

επιχείρησε μία εντελή ανάλυση των δυ­νάμεων και ενεργειών της ψυχής, περί των οποίων ο Λώκιος είχε κάνει μια απλή νύξη, πρώτα στο Δοκίμιό του Περί αρχής των ανθρωπίνων γνώσεων και έπειτα λε­πτομερέστερα στην Περί αισθημάτων Πραγματεία του. Η γνώμη του Κονδιλιάκ είναι ότι όλες οι δυνάμεις της ψυχής ανάγονται στην αίσθηση και ότι αυτές δεν είναι τίποτε άλο παρά απλοί τρόποι της ίδιας της αίσθησης. Ακόμη και αν οι από­ψεις του δεν είναι πλήρως αποδεκτές, ωστόσο κανείς άλος πριν από αυτόν δεν απόκτησε καλύτερα το αναλυτικότερο πνεύμα, κανείς δεν το εξάπλωσε περισσό­τερο με το παράδειγμα και με τη συμβουλή, κανείς δεν έδειξε καλύτερα το μάταιο και επικίνδυνο των αφηρημένων συστημάτων ούτε δίδαξε καλύτερα την αληθινή εφαρμογή της Λογικής και Μεταφυσικής σε όλες τις υπόλοιπες επιστήμες.

Πηγη: Κωνσταντά Γρηγορίου του Μηλιώτου, Στοιχεία της Λογικής…, τόμ. A´, Βενετία 1804, σ. 75-76.

75-76