ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό σχολείο Βαμβακούς
Βαμβακού
Λειτούργησε συγχρόνως με το κοινό σχολείο και αναγνωρίστηκε επί Καποδίστρια [Τ.Ε.,Α΄,322].
Γ. Τσαμαλόπουλος
Διονύσιος Βονίτης, 1825 Ιωάννης Γεωργιάδης ή Τσιβανόπουλος, έως 1842

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.