Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΤΑΜΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΛΛΑΚΗΣ (?)
Φ. Χ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Δ΄
12/1865-05/1870
1871
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ