Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΙΑΤΡΙΚΗ/ ΝΟΜΙΚΗ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤ΄
1881-1882
1884
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Δ΄. ΕΚΘΕΣΕΙΣ