Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΤ΄
1871-1872
1873
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ