Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΕΛΩΝ: Α) ΕΠΙΤΙΜΩΝ Β) ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ Γ) ΤΑΚΤΙΚΩΝ Δ) ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ Ε) ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Δ΄
12/1865-05/1870
1871
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΕΛΩΝ