Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η. ΒΑΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Η.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888