Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΥΟ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ G. UHLIG ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΤΗΣ ΕΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ
UHLIG
G.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888
Γ΄. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.