Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ
Ξ. Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896