Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΦΙΛΕΩΤΗΣ
ΓΕΔΕΩΝ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1896 (?)
1896