Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΒΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΑΓΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΓΕΔΕΩΝ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896