Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΓΕΔΕΩΝ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896