Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΓΟΣ, ΗΤΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1883-84
ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ
Κ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΗ.