Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.