Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.
MORDTMANN
J.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ' (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1880-1881
1884