Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ.
ΔΑΜΩΝ
ΔΡ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.