Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΑΨΙΝ.
ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
Γ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.