Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Α.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.