Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ Η., ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ξ., κλπ.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.