ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ηθική Φιλοσοφία, τόμος Α' (Βενετία, 1761)

pdf16

view

Προμετωπίδα
Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Χαιρετισμός
 Προοίμιον του μεταφραστού
 Κατάλογος βοηθών της μετάφρασης
 Πίναξ των κεφαλαίων, οπού περιέχει ο Α' Τόμος
Noi Riformatori
 Κεφ. Α'. Ότι χρήσιμος και αναγκαία η Γνώσις του Ανθρώπου
 Κεφ. Β'. Περί των Αρχών των Ανθρωπίνων Πράξεων, και κυρίως περί του Σώματος, οπού εγχέει εις αυτάς
 Κεφ. Γ'. Πώς τα Ήθη του Ανθρώπου ημπόρουν εν μέρει να κρέμωνται από το Σώμα, κατά την διαφοράν των Ανθρωπίνων Κεφαλών
 Κεφ. Δ'. Περί της διαφόρου Φυσικής κλίσεως, ή οργανισμού των Ανθρώπων, εξ αιτίας των διαφόρων Σωμάτων και Πνευμάτων των αυτών
 Κεφ. Ε'. Περί της διαφοράς των Ανθρωπίνων Εγκεφάλων, πώς εγχέει εις την διαφοράν των Ηθών
 Κεφ. ΣΤ'. Περί της Φαντασίας, πώς εγχέει εις τα Ήθη του Ανθρώπου
 Κεφ. Ζ'. Περί του Λογικού
 Κεφ. Η'. Περί της καλής χρήσεως του Λογικού
 Κεφ. Θ'. Περί της Ελευθερίας, μιας από τας Αρχάς, ή ...Αιτίας των Ανθρωπίνων Πράξεων, και περί της Συνειδήσεως
 Κεφ. Ι'. Περί της Αγνοίας, και της Προλήψεως, οπού προξενούν παραφοράς εις τας Ανθρωπίνας Πράξεις
 Κεφ. ΙΑ'. Περί των Αμαρτημάτων των Ανθρώπων
 Κεφ. ΙΒ'. Περί της Ολικής Ορέξεως, την οποίαν καλούμεν Φιλαυτίαν, είτουν περί της Ορέξεως της Ευδαιμονίας

Βενετία
1761