ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα, τόμος I (Βενετία, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός τω ΖΩΗ ΚΑΠΛΑΝΗ
 Προς τους εντευξομένους
 Βίος του Μελετίου
 Αφιερώσεις
 Πρόλογος του συγγραφέα
 Εισαγωγή Γεωγραφίας
 Περί της Πορτογαλίας
 Περί της Ισπανίας
 Περί της Γαλλίας, ήτοι της Φράνσας
 Περί της Ελβετίας
 Περί του Βελγίου
 Περί της Ολλανδίας
 Περί της Βρεττανίας ήτοι Εγκλητέρας
 Περί της Νορβηγίας
 Περί της Σβεκίας
 Περί της Δανίας ήτοι Δανιμαρκίας
 Περί της Γερμανίας
Πίναξ Κεφαλαιώδης των εμπεριεχομένων εν τω Πρώτω Τόμω
Η Ευρώπη δια την Γεωγραφίαν του Μελετίου

Βενετία
1807