Σχολάρχες

1830
1835
1830-1835, δικαιοφύλαξ της του Χριστού Μ. Εκκλησίας