Χειρόγραφα

Βιβλίον αστρονομικόν και περιεκτικόν άμα τε και αποδεικτικόν των τε παλαιών τε και νέων (ων εφεύρων) από Αδάμ μέχρι Πτολεμαίου και Κοπερνίκου, σαφηνίζων πόθεν, από πότε και από ποίους εδιδάχθημεν την επιστήμην και σοφίαν της αστρονομικής ταύτης τέχνης….
Αστρονομία
1601
1700

Άγνωστος
30,5x20,3
φφ. 17+3 και σσ. 367
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
420
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη