Χειρόγραφα

1) Ημετέρα λογική ελάσσων και μείζων, περιπατητική και σχολαστική, παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Βικεντίου του Δαμωδού. 2) Φυσιολογία ... Συντεθείσα παρά του … Βικεντίου Δαμωδού.
Λογική-Φυσιολογία
1784
1787
1784-06-01 01:34:52

Άγνωστος
24x17,8
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
340
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη