Χειρόγραφα

Ανωνύμου, εισαγωγή ανατομική. Ρούφου Εφεσίου περί των εν κύστει και νεφροίς παθών, περί των φαρμάκων καθαρτικών. Περί θέσεως και ονομασίας των του ανθρώπου μορίων. Φαρμακοποιητικαί συνταγαί.
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
16,6x15,5
φφ. 36, σσ. 92 + φφ. 6, φφ. 8
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
83
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη