Χειρόγραφα

Νικολάου Κούρσουλα Ζακυνθίου, Εις την του Αριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν.
Φυσική
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας.
Κατάλογος χειρογράφων Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, υπό Μοσχονά Θεοδώρου, τόμ. Α'.
476 (326)
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
Άγνωστο